هديه به شما

گفته بودم که اگر مهتاب باشيم . بدون خورشيد هيچ نوری نداريم ... دنيای من يک خورشيد نداره بلکه ده ها خورشيد داره که هميشه با محبتهائی که به من دارند ... منو شرمنده و مديون ميکنند... هديه به همه شما دوستان گل :

صفای سايه ياران . محبت هديه کـرد بر مــن

                                              دلم آشفته شد امـا . نماز هم آيه شد بر مـن 

نديمــان دل آدم . مريــدان ره يارنــد

                                              همان راهی که ميدانم خدايم هديه کرد برمن

صفای خاک اين گلدان.صدای پای جانان است

                                             صـدائی که طبيب دل . دوای نالــه کرد بر مـن

صــدای نالــه باران . نوای ســاز ياران اســت

                                            همان سازو سلامی را که يارم هديه کرد برمن

                                               ( گل بی خار )

و سلام و هزار سلام هديه بر شما ........

والنتين بر همه خوبان عاشق مبارك

عشق پيدا کردنی نيست ... خريدنی و بدست آوردنی نيست ... به دنبال عشق و در فکر پيدا کردن آن نباشيد ... عشق هديه کردنی است ... عشق را هديه بگيريد .....

عشق يک تعهد و نهايت . يک اتصال خواستنی بين دو نفر است و فقط مال دو نفر و نه بيشتر ...پس عشق يک راز است و گفتنی و يا خدای ناکرده خودنمائی نيست که بيائيم و برای ديگران تعريفش کنيم ...

درواقع به نظر من عشق در هر نظر . يک رنگ متفاوت داره و تعبير و تعريفش برای هرکس به يک شکل متفاوت است و درنهايت . عشق بين دو نفر فقط ميتواند يک زبان مشترک باشد برای همان دو نفر (( با تو سخن ميگويم با زبانيکه از دل من و توست .. گوش کن و جوابم ده با نگاهی که زبان من و توست )) 

سخن هفته : رمز يک راز در حفظ آن راز است ... راز عشقمان را فقط برای عشقمان بازگو کنيم نه غير آن ... ( گل بی خار ) مواظب دلهايتان باشيد و يا حق

 

    

/ 0 نظر / 12 بازدید