فقط سكوت

18648_wallpaper280.jpg
گفتم که اگه آدم بدون فکر کردن بنويسه بهتره . ولی آيا ميشه در اين رابطه هم فکر نکنه ؟
گفتم هنوز هم خوب پيدا ميشه . ولی آيا بدها ! (خوب( باقی ميگذارند
ميگويند اگر پوشش عامل اصلي فساد است پس حيوانات بايد تا حالا فاسد ترين موجودات باشند
اسم خودمونو گذاشتيم آدم و افتخارمون هم اين است . ولي چرا افتخار؟
حيوانات ياد گرفته اند تا حد غريضه حيواني خود عمل كنند . غريضه اي كه به آنها حد و حدودي داده . ميل به زندگي . توليد مثل . و..
آيا معني ديگر اين غريضه ) عشق ( نيست ؟
وجه تشابه انسان و حيوان هم غريضه است . پس به نوعي حيوانات هم به عشق ميرسند و اون چيزي است كه ما انسانها داريم از آن دور ميشويم
كلمه اي كه اصلا بلد نيستيم بكارش ببريم و فقط در بين گفته هايمان مثل گلوله ميگردونيم و براي به دست آوردن دل شكارمون صاف ميزنيم توي قلبش
فرق ما با حيوانات توي اين است كه آنها اول شكارشونو سريع ميكشند و به اندازه نيازشان از آن استفاده مي كنن ولي ما انسانها اول از شكارمون استفاده ميكنيم و بعد اجازه ميديم درد تيري رو كه بهشون زديم رو احساس كنند
خيلي انسانيم نه ؟
ميگويند سكوت علامت رضايت است ولي ميتواند جواب ابلهان هم باشد
پس
فقط سكوت

/ 0 نظر / 12 بازدید